INSPRAAK

Gebruikersraad

Op de vergaderingen van de gebruikersraad kunnen de bewoners,
(familieleden of mantelzorgers) hun mening kwijt over alles
wat er in het woonzorgcentrum reilt en zeilt.
De samenstelling van de raad kan wijzigen,
maar ten minste de helft van de aanwezigen zijn bewoners.

De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief,
hetzij op aanvraag van de algemeen directeur, over alle aangelegenheden
van de algemene werking van het woonzorgcentrum.
De raad vergadert 4 maal per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd via de activiteitenkalender. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat aan het onthaal kan worden ingekeken.
De verslagen verschijnen ook in het huiskrantje ‘t Klepeltje.

 

Suggesties, opmerkingen en klachten

De klachten- en suggestiebus hangt ter uwe beschikking in de gang
ter hoogte van het onthaal.
U kunt suggesties, bemerkingen en reële klachten over alle facetten van
het woonzorgcentrum Mariahuis hier schriftelijk formuleren.
Klachten kunnen uiteraard ook mondeling, telefonisch,
per mail of brief worden gemeld.
U dient steeds duidelijk uw naam en datum te vermelden.
Naamloze klachten worden niet behandeld.


Reacties zijn gesloten.